koupit vstupenky
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky


Provozovatelem internetové stránky www.nsfitnessexpo.com je:

 

NABERSVALY s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

IČO: 048 08  819

DIČ: CZ04808819

tel.: +420 775 551 331

E-mail: hosek@nsfitnessexpo.com

dále jen „dodavatel“

 

I. Základní ustanovení

1.    Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je dodavatel jakožto prodávající a na straně druhé je kupující. Kupující odesláním objednávky dodavateli potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v čl. III a adresovaná kupujícímu, který je spotřebitelem, a že s nimi souhlasí.

2.    Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s dodavatelem smlouvu nebo s ním jinak jedná. Za kupujícího, který není spotřebitelem, se mimo jiné považuje každý člověk, který v objednávce uvede své identifikační číslo.

3.    Kupní smlouvou se dodavatel zavazuje, že kupujícímu odevzdá objednaný počet vstupenek na akci NS PRAGUE FITNESS EXPO (dále jen „Akce“), která se bude konat 2. 6. 2018 a 3. 6. 2018 v PVA EXPO Letňany na adrese Beranových 667, Letňany, PSČ 199 00, případně zboží či služeb spojených se vstupenkami v závislosti na typu vstupenky, které jsou předmětem koupě (dále též „zboží“), a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí dodavateli kupní cenu.

4.    Vstupenka opravňuje držitele k poskytnutí služby využití volného času umožňující osobní účast držitele na Akci.

5.    Dodavatel kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy neposkytuje žádné oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví souvisejícího se zbožím či dodavatelem a jeho internetovými stránkami www.nsfitnessexpo.com, pokud není mezi stranami výslovně písemně sjednáno jinak.

6.    Odchylná písemná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

1.    Dodavatel kupujícímu, který je spotřebitelem, sděluje, že

a)    označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a cena zboží jsou uvedeny na internetových stránkách dodavatele www.nsfitnessexpo.com;

b)    způsob platby, způsob dodání zboží a náklady na dodání zboží jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách dodavatele www.nsfitnessexpo.com;

c)    údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. IX obchodních podmínek;

d)    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového připojení dle podmínek operátora kupujícího; dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky);

e)    požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím od dodavatele;

f)     neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

g)    ceny zboží jsou na internetových stránkách dodavatele www.nsfitnessexpo.com uváděny včetně daně z přidané hodnoty, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;

h)    v případě, že kupující je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne

·         převzetí zboží;

·         převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí;

přičemž toto odstoupení musí být provedeno formou jednostranného právního jednání (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu), případně může kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy přístupný z internetových stránek dodavatele www.nsfitnessexpo.com;

i)      kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce vstupenek a služeb spojených s účastí na Akci, jelikož se dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku jedná o využití volného času, které dodavatel poskytuje v určeném termínu;

j)      v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží;

k)    v případě, že kupující chce podat stížnost, může se obrátit na dodavatele, případně se lze obrátit s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci prostřednictvím internetové stránky https://adr.coi.cz/cs;

l)      smlouva, respektive příslušný daňový doklad – faktura, bude uložen v elektronickém archivu dodavatele; kupujícímu k němu kromě výslovné písemné žádosti doručené dodavateli nebude umožněn přístup;

m)   smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak;

n)    informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán, jakož i z procesu objednávání na internetových stránkách dodavatele www.nsfitnessexpo.com;

o)    kupující má možnost před odesláním objednávky dodavateli zjistit a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat.

 

III. Objednávka

1.    Jednotlivé kupní smlouvy s dodavatelem se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího, a to prostřednictvím internetových stránek dodavatele www.nsfitnessexpo.com. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy a je pro kupujícího závazná po dobu 1 týdne od doručení dodavateli.

2.    Objednávka kupujícího musí obsahovat minimálně tyto údaje kupujícího:

a)    jméno a příjmení či název nebo obchodní firmu;

b)    bydliště kupujícího, který je spotřebitelem; sídlo či místo podnikání kupujícího, který není spotřebitelem;

c)    IČO a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost;

d)    počet a typ vstupenek;

e)    telefonní číslo;

f)     e-mailovou adresu;

g)    způsob dodání zboží a způsob zaplacení kupní ceny.

 

IV. Uzavření smlouvy

1.    Nabídka vstupenek umístěná na internetových stránkách dodavatele www.nsfitnessexpo.com je informativní a nezávazná, a tudíž není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.    Na základě úplné objednávky kupujícího provede dodavatel do 3 dnů od obdržení objednávky přijetí objednávky, v němž kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrdí typ, cenu a množství vstupenek, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i předpokládaný termín dodání objednaného zboží. Po přijetí objednávky dodavatelem dojde mezi stranami k uzavření smlouvy. Dodavatel je oprávněn objednávku kupujícího s uvedením důvodu nepřijmout; v takovém případě k uzavření smlouvy mezi stranami nedojde.

3.    Dodavatel zároveň s přijetím objednávky zašle kupujícímu i znění obchodních podmínek.

 

V. Platební podmínky

1.    Kupní cena je splatná do 3 dnů od přijetí objednávky dodavatelem.

2.    Ceny zboží uváděné na internetových stránkách dodavatele www.nsfitnessexpo.com jsou uváděné včetně DPH.

3.    Kupující je oprávněn si v objednávce zvolit jakýkoliv z následujících způsobů zaplacení kupní ceny:

a)    platební kartou;

b)    převodem na účet prodávajícího uvedený v přijetí objednávky.

4.    V případě, že na straně dodavatele došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetových stránkách dodavatele www.nsfitnessexpo.com nebo v průběhu objednávání, dodavatel není povinen dodat zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě má dodavatel právo odstoupit od smlouvy.

 

VI. Dodání zboží a způsob dodání zboží

1.    Podmínkou pro dodání zboží je přijetí objednávky dodavatelem ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 2 těchto obchodních podmínek. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude připraveno k převzetí do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.    Spolu se zbožím kupující převezme i daňový doklad – fakturu.

3.    V případě, že kupující nepřevezme od dodavatele zboží ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.    Smluvní strany sjednávají ve vztahu ke vstupenkám na Akci zákaz úplatného zcizení (tj. přeprodeje) ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku.

 

VII. Zjevný rozpor se smlouvou

1.    Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat soulad množství a typu zboží s daňovým dokladem – fakturou (závady zjištěné při této kontrole jsou dále nazývány „zjevný rozpor se smlouvou“).

2.    Při zjištění zjevného rozporu se smlouvou je kupující povinen u dodavatele uplatnit právo z vady, a to nejpozději do 1 pracovního dne od převzetí zboží. V případě, že kupující řádně a včas toto právo neuplatní, právo z vady mu nenáleží.

 

VIII. Poučení o právu na odstoupení kupujícího od smlouvy

1.    Kupující má v případě, že je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne

a)    převzetí zboží;

b)    převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

2.    Kupující svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce vstupenek a služeb spojených s účastí na Akci, jelikož se dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku jedná o využití volného času, které dodavatel poskytuje v určeném termínu.

3.    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat dodavatele formou jednostranného právního jednání (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Kupující je oprávněn použít formulář pro odstoupení od smlouvy přístupný z internetových stránek dodavatele, není to však jeho povinností.

4.    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.    Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího za zboží, které je předmětem odstoupení, obdržel, a to stejným způsobem, jakým platby přijal.

6.    Dodavatel není povinen platbu vracet do doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.    Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zaslat zpět dodavateli na adresu sídla dodavatele. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží nese kupující.

8.    Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

IX. Reklamační podmínky

1.    Práva kupujícího z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, to znamená, že

a)    má vlastnosti, které byly stranami ujednány či dodavatelem popsány, nebo které mohl kupující očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

b)    zboží se hodí k účelu, který je dodavatelem uváděn, nebo ke kterému se zboží obvykle používá;

c)    je v odpovídajícím množství;

d)    vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.    Kupující a dodavatel ve vztahu ke vstupenkám na Akci ujednávají, že dodavatel je oprávněn změnit program. Kupující bere souhlasem s těmi obchodními podmínkami na vědomí, že v případě změny programu se nejedná o vadu, ze které by kupujícímu plynula práva z vadného plnění. 

3.    Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (záruka) – s ohledem na termín konání Akce však nejdéle do 3. 6. 2018. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí zboží.  

4.    Reklamace zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, již nebude považována za reklamaci.

5.    Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání zboží.

6.    V případě, že zboží má vady, kupující je oprávněn uplatnit u dodavatele práva z vadného plnění (dále též „reklamace“). Kupující je v takovém případě povinen uplatnit práva z vadného plnění písemnou (poštou, faxem, e-mailem) formou a dodavateli doručit zboží včetně popisu vady, zvoleného práva z vadného plnění a daňového dokladu – faktury na adresu sídla dodavatele, jinak nemůže být reklamace vyřízena.

7.    Dodavatel je oprávněn k odstranění vad zboží použít třetích osob.

8.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.    Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn požadovat dodání nového zboží v případě, že

a)    zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;

b)    je vada neodstranitelná;

c)    zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo

d)    se na zboží vyskytne větší počet vad.

5.    Dodání nového zboží není kupující, který je spotřebitelem, oprávněn požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady, a v případě, že se vada týká pouze součásti věci. V takovém případě má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.    Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn požadovat výměnu vadné součásti zboží v případě, že

a)    je vadná pouze součást zboží;

b)    je vada neodstranitelná;

c)    zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady součásti zboží po opravě; nebo

d)    se na součásti zboží vyskytne větší počet vad.

7.    Kupující, který je spotřebitelem, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že

a)    nezvolí právo na odstoupení od smlouvy, dodání nového zboží nebo nové součásti zboží nebo opravu zboží;

b)    prodávající nemůže dodat nové zboží, vyměnit jeho součást, nebo zboží opravit;

c)    prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době; nebo

d)    by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže.

8.    Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že

a)    je vada neodstranitelná;

b)    zboží kupující nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;

c)    se na zboží vyskytne větší počet vad;

d)    není možné dodat nové zboží nebo vyměnit součást zboží.

9.    Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady v případě, že o vadě při převzetí zboží věděl nebo vadu sám způsobil.

10.  V případě, že kupující je spotřebitelem, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po dohodě s kupujícím.

11.  V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající o reklamaci rozhodne ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi stranami dohodnuta lhůta delší.

12.  Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.

13.  Kupující má právo požadovat po prodávajícím náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.

 

X. Odpovědnost

1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, který není spotřebitelem, za újmu způsobenou mu pouze úmyslným porušením povinností vyplývajících ze závazku mezi stranami. Prodávající zejména neodpovídá takovému kupujícímu za újmu, která mu vznikne v důsledku nesprávného nebo neadekvátního používání zboží.

2.    Prodávající je povinen nahradit kupujícímu, který není spotřebitelem, újmu pouze tehdy, pokud újma vznikla v přímé souvislosti s úmyslným porušením povinností prodávajícím. V jiných případech nemá kupující právo na náhradu újmy.

3.    Celková odpovědnost prodávajícího za újmu kupujícímu, který není spotřebitelem, plynoucí jakkoli ze smlouvy nebo ve spojení se smlouvou nepřesáhne 125 % ceny zboží, které je předmětem smlouvy.

4.    Nárok na náhradu újmy je kupující oprávněn u prodávajícího uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události prodávajícího bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

2.    Dodavatel je oprávněn k plnění svých povinností použít třetí osobu. Kupující dává uzavřením smlouvy souhlas s postoupením všech či některých práv a povinností z kupní smlouvy dodavatelem na třetí osobu.

3.    Práva a povinnosti vyplývající ze závazků mezi dodavatelem a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

4.    Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. Následující ustanovení občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti mezi stranami: § 647, § 1971.

5.    Veškeré změny a doplňky kupní smlouvy lze pořizovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. Jiná forma změny smlouvy se výslovně vylučuje. Každá smluvní strana může namítnout neplatnost dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Ustanovení § 562 odst. 1 a § 582 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužijí. K zániku závazku z této smlouvy právním jednáním jedné nebo všech smluvních stran může dojít pouze tehdy, je-li dodržena písemná forma předmětného právního jednání.

6.    V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla uložena u provozovatele poštovních služeb, nevyzvedne. V případě doručování na e-mailové adresy platí, že e-mailová zpráva byla doručena i v případě, že si ji adresát nepřečetl do 10 dnů ode dne, kdy e-mailová zpráva na e-mailovou adresu došla.

 

7.    Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.1.2018. Tyto obchodní podmínky jsou ode dne jejich vyhlášení zveřejněny na internetových stránkách dodavatele www.nsfitnessexpo.com.